• S pomocí níže uvedených kritérií lze snadno identifikovat žáky, pro které je program primárně určen.

 • Zvýšená podpora je nezbytná zejména při vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem, což se ve zvýšené míře týká zejména žáků s nevyhovujícím domácím zázemím či klesající motivací.

 • Potřeba podpory může ale směřovat i k dalším žákům, kteří nemusí zaostávat v prospěchu nijak významně, ale i tak je období distanční výuky zasáhlo (např. velmi omezené či žádné možnosti pro podporování a rozvíjení talentu u nadaných žáků).

 • Sledován je nejen prospěch, ale také základní přehled v tématech, schopnost navázat na další očekávané znalosti.

Kdo potřebuje doučování?


Kdo může doučovat?

 • Organizační a personální zajištění doučování je v kompetenci ředitele školy.
 • S ohledem na skutečnost, že povaha doučování není školským zákonem definována, není definována ani minimální odborná kvalifikace.
 • Svou povahou se jedná o soubor činností, pro které je požadována odborná kvalifikace vychovatele školní družiny nebo školního klubu.
 • V případě, že ředitel školy nemůže zajistit doučování kvalifikovanými pedagogickými pracovníky (například z řad učitelů či asistentů pedagoga vlastní školy), může přijmout osoby nesplňující předpoklad odborné kvalifikace, například studenty vysokých škol, pracovníky neziskových organizací, skautské vedoucí…

 • Doučování ve smyslu Národního plánu doučování není standardní činností pedagogického pracovníka, která je obsahem druhu práce „učitel“ nebo „vychovatel“, jak ji definuje nařízení vlády.
 • Jedná se o činnost, která je nad rámec sjednaného druhu práce, proto je také s doučujícími uzavírána dohoda o pracích konaných mimo pracovní poměr, ve které je druh práce specifikován (vzory DPP a DPČ viz níže Odměna za doučování).
 • Jedná se sice o aktivitu obdobnou pedagogické intervenci, liší se ovšem účelem a rozsahem – není vázána pouze na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a slouží primárně pro doplnění vzdělávacích ztrát způsobených přerušením prezenční výuky.

Odměna za doučování

 • Pro poskytování doučování je podmínkou uzavření dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr s doučujícím.
 • Ten se stane pedagogickým pracovníkem školy, a pracovní doba se mu tak člení na dobu výkonu přímé pedagogické činnosti a na dobu s ní související (např. příprava, hodnocení).
 • Poměr přímé pedagogické činnosti a „přípravy“ je v tomto programu určen poměrem 45 minut přímé činnosti na 15 minut „přípravy“, tedy 3 : 1 ve prospěch přímého doučování žáka. Maximální částka je 300 Kč za 60 minut práce doučujícího.
 • Učitel musí plnit rozsah přímé pedagogické činnosti v týdenním režimu.
 • Bude-li zároveň zajišťovat doučování žáků, musí doučování v tomto programu vykázat zvlášť. Takto odděleně musí být doučování sledováno i v účetnictví školy.

 • Jak doučování podat žákům nezraňujícím způsobem?

 • Jak nastavit atmosféru ve škole, aby se doučování nestalo stigmatem, ale naopak novou příležitostí?

 • Jak komunikovat s rodiči a přesvědčit je o benefitech doučování pro jejich děti?

Jak komunikovat se žáky a rodiči? • Jakým způsobem školy informace pro MŠMT zašlou?
 • Jaké jsou možnosti evidence těchto informací přímo ve škole?
 • Jak je to s vykazováním „povinné publicity“?

 • Jak je to s finančními prostředky?
 • Kde najdete bližší informace?
 • Jaké náklady jsou uznatelné?
 • Jaký je účel a jaké jsou podmínky NPD?

 • Čeho se dodatečný sběr týká?
 • Jak údaje zaslat?
 • Kolik času na zaslání školy mají?