Národní plán doučování od 2022

V živě streamované debatě si Tomáš Machalík povídal s

 • Janem Mušutou – ředitelem odboru řízení regionálního školství, MŠMT
 • Zuzanou Ramajzlovou – vedoucí oddělení rovného přístupu ke vzdělávání, MŠMT

Diváci mohli pokládat otázky do chatu. Co bylo možné, bylo rovnou v živém vysílání, zodpovězeno. Co se zodpovědět nestihlo, zodpovíme zpětně písemně.

 • Co hlavního se v NPD mění oproti podzimu 2021?
 • Zůstávají kritéria pro výběr žáků stejná?
 • Jak bude doučování financováno?
 • … a další

První zkušenosti z doučování 2021

 • Sestřih živé online debaty v NPI ČR z 29. září 2021

 • účastníci online debaty:

  • Michal Černý, ředitel Odboru základního vzdělávání a mládeže MŠMT

  • Miloslav Janeček, ředitel Střední odborné školy Jarov

  • Zuzana Ramajzlová, vedoucí vzdělávacích služeb, Člověk v tísni, o. p. s.

  • Jana Servusová, učitelka a doučující ZŠ Chocerady

 • Byla zmíněna např. témata:
  • Identifikace žáků s potřebou doučování

  • Personální zabezpečení a role školy

  • Finanční zajištění doučování

  • Metodická podpora doučování

  • Spolupráce s rodiči

  • Plán do konce roku a jak to bude od ledna 2022


 • S pomocí níže uvedených kritérií lze snadno identifikovat žáky, pro které je program primárně určen.

 • Zvýšená podpora je nezbytná zejména při vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem, což se ve zvýšené míře týká zejména žáků s nevyhovujícím domácím zázemím či klesající motivaci.

 • Potřeba podpory může ale směřovat i k dalším žákům, kteří nemusí zaostávat v prospěch nijak významně, ale i tak je období distanční výuky zasáhlo (např. velmi omezené či žádné možnosti pro podporování a rozvíjení svého talentu u nadaných žáků).

 • Sledován je nejen prospěch, ale také základní přehled v tématech, schopnost navázat na další očekávané znalosti.

Kdo potřebuje doučování?


Kdo může doučovat?

 • Organizační a personální zajištění doučování je v kompetenci ředitele školy.
 • S ohledem na skutečnost, že povaha doučování není školským zákonem definována, není definována ani minimální odborná kvalifikace.
 • Svou povahou se jedná o soubor činností, pro které je požadována odborná kvalifikace vychovatele školní družiny nebo školního klubu.
 • V případě, že ředitel školy nemůže zajistit doučování kvalifikovanými pedagogickými pracovníky (například z řad učitelů či asistentů pedagoga vlastní školy), může přijmout osoby nesplňující předpoklad odborné kvalifikace, například studenty vysokých škol, pracovníky neziskových organizací, skautské vedoucí.

 • Doučování ve smyslu Národního plánu doučování není standardní činností pedagogického pracovníka, která je obsahem druhu práce „učitel“ nebo „vychovatel“, jak ji definuje nařízení vlády.
 • Jedná se o činnost, která je nad rámec sjednaného druhu práce, proto je také s doučujícími uzavírána dohoda o pracích konaných mimo pracovní poměr, ve které je druh práce specifikován (vzory viz DPP a DPČ níže).
 • Jedná se sice o aktivitu obdobnou pedagogické intervenci, liší se ovšem účelem a rozsahem – není vázána pouze na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a slouží primárně pro doplnění vzdělávacích ztrát způsobených přerušením prezenční výuky.

Když doučují učitelé


Odměna za doučování

 • Pro poskytování doučování je podmínkou uzavření dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr s doučujícím.
 • Ten se stane pedagogickým pracovníkem školy, a pracovní doba se mu tak člení na dobu výkonu přímé pedagogické činnosti a na dobu s ní související (například příprava, hodnocení).
 • Poměr přímé pedagogické činnosti a přípravy je v tomto programu určen poměrem 45 minut přímé činnosti na 15 minut přípravy, tedy 3 : 1 ve prospěch přímého doučování žáka. Maximální částka je 250 Kč za 60 minut.
 • Učitel musí plnit rozsah přímé pedagogické činnosti v týdenním režimu.
 • Bude-li zároveň zajišťovat doučování žáků, musí doučování v tomto programu vykázat zvlášť. Takto odděleně musí být doučování sledováno i v účetnictví školy.

 • Jak doučování podat žákům nezraňujícím způsobem?

 • Jak nastavit atmosféru ve škole, aby se doučování nestalo stigmatem, ale naopak novou příležitostí?

 • Jak komunikovat s rodiči a přesvědčit je o benefitech doučování pro jejich děti?

Jak komunikovat se žáky a rodiči? • Kdy proběhne vykazování „jarní“ fáze doučování?
 • Které informace budou školy ve sběru dat zasílat?
 • Jakým způsobem školy informace pro MŠMT zašlou?
 • Jaké jsou možnosti evidence těchto informací přímo ve škole?
 • Jak je to s vykazováním „povinné publicity“?