Vykázání programu doučovaní realizovaného z Národního plánu obnovy
(realizace leden–srpen 2023)

AKTUÁLNĚ:
Dotazník ke sběru dat byl zpřístupněn v systému Sběru dat. Vyplňování bylo možné do 23. listopadu.

Metodika k vyplnění dotazníku ke stažení ZDE (.pdf).

-----------

Sběr dat bude obsahovat dotazy týkající se minimálně těchto oblastí:

  • rozsah zapojení externích osob do určených aktivit školy
  • počet fyzických osob, kterým byla vyplacena odměna z přidělených prostředků v rozdělení na stávající zaměstnance školy a ostatní osoby (nové zaměstnance na dohody pro účely doučování vč. výše hodinové odměny), počet zapojených dobrovolníků (bez nároku na odměnu)
  • kvantitativní popis doučování (kolik bylo odučeno hodin, jakých předmětů, kolik žáků se zapojilo vč. dělení žáků dle věku a pohlaví)
  • popis výběru žáků, kterým byla podpora poskytnuta (zda byla využita metodická doporučení MŠMT)

Za účelem usnadnění vykazování je níže ke stažení vzor formuláře k evidenci docházky („třídní kniha“; stejný formulář jako pro rok 2022 + je k dispozici rozšířená verze pro více záznamů) – NEJEDNÁ SE O POVINNÝ DOKUMENT! (Evidovat potřebné údaje lze různou formou, nikoliv povinně do tohoto dokumentu.)

  • Je vytvořen pro usnadnění evidence.
  • Školám může pomoci s výpočtem různých hodnot, které bude MŠMT v souhrnném vykazování požadovat (průměrný počet žáků, „žákohodiny“ aj.).
  • Může být využit pro potřeby případné kontroly na místě.
  • Nejde o výkaz práce doučujícího, ale o evidenci doučování (tzn. zaznamenávají se v něm doučovací hodiny, bez nepřímé práce doučujícího).

Školy si mohou vést evidenci podle svého uvážení a podle svých potřeb s tím, že u podpořených žáků budou muset být parametry jako je věk a pohlaví uvedeny – ale jen jako souhrnný počet.

Školy jsou dále povinny reportovat všechny propagační a komunikační aktivity (cíle komunikace s veřejností, oslovené cílové skupiny, přehled využitých komunikačních nástrojů a seznam uskutečněných aktivit propagace) – více viz informace k publicitě.