Národní plán doučování od ledna do srpna 2023

 • doučování z Národního plánu obnovy pokračuje i ve fázi leden–srpen 2023
 • finanční prostředky pochází opět z fondu Evropské unie – Next Generation EU
 • finanční prostředky budou „veřejným“ školám znovu poskytnuty prostřednictvím předem určeného ad hoc normativu prostřednictvím krajů
 • soukromé a církevní školy (ZŠ, SŠ a konzervatoře) budou moci pro zapojení do Národního plánu doučování využít výzvy MŠMT (informace budou upřesněny)
 • výše prostředků, které budou škole přidělené, bude v přepočtu na délku projektu obdobá jako tomu bylo pro fáze předcházející (tj. leden–srpen 2022 a září–prosinec 2022)
 • doučování mohou školy předfinancovat – uznatelné jsou náklady vzniklé od 1. 1. 2023
 • účel i podmínky využití prostředků:
  • budou zveřejněny prostřednictvím Věstníku MŠMT
  • jsou stejné jako v předchozím období, tj. individuální nebo skupinové doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
  • hodinová odměna hrazená z přidělených finančních prostředků může být maximálně 300 Kč (z prostředků nesmí být hrazeny odvody)
 • informace o tom, že škole budou přiděleny finanční prostředky, byly školám zaslány do datových schránek​​​​​​
  • dopisy byly omylem odeslány i mateřským školám a školám zřizovaným MŠMT, za tuto procesní chybu se omlouváme
  • okruh příjemců je stejný jako v předchozím období – tedy „veřejné“ ZŠ, SŠ a konzervatoře
  • prostředky budou přiděleny automaticky

------------

Připomínáme, že každá škola je povinna prostřednictvím mimořádného sběru dat MŠMT vykázat do 28. 2. 2023 způsob využití finančních prostředků za fázi září–prosinec 2022:

Informace o NPD od roku 2023 si můžete poslechnout také v besedě „Výsledky doučování v roce 2022“ – břibližně od času 20:30.

Více o videu najdete zde.

Finančním zdrojem pro realizaci doučování
Národního plánu obnovy jsou prostředky fondu
Evropské unie – Next Generation EU.