Národní plán doučování pokračuje. Jak je to od ledna 2022?

 • projekt pokračuje v rámci Národního plánu obnovy
 • finanční prostředky pochází z fondu Evropské unie – Next Generation EU 
 • prostředky do škol zřizovaných krajem a obcemi byly jednotlivým krajským úřadům rozepsány do 31. 1. 2022 a posléze rozeslány do škol
 • soukromé a církevní školy mohou pro zapojení do Národního plánu doučování využít výzvy MŠMT – více informací zde
 • cílenou podporu lze použít pouze za účelem doučování potřebných žáků 

důležité změny oproti podzimnímu programu doučování: 

 • nově možnost využít prostředky jen na individuální nebo skupinové doučování (již ne na aktivity socializačního charakteru) 
 • nově možnost využít prostředky na doučování všech žáků středních škol a konzervatoří (již nejen pro závěrečné ročníky)
 • nově povinnost informovat o zdroji financování, tzv. povinná publicita

  • na internetových stránkách školy uvést realizaci doučování jako investice Národního plánu obnovy (lze použít vzorový leták/plakát – ke stažení zde) a prohlášení „Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“

  • na viditelné místo ve škole fyzicky umístit aspoň jeden plakát (ke stažení viz zde)

  • prokazatelně informovat všechny zapojené subjekty o financování z EU

 • nově se finanční prostředky poskytují pouze na odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (jen OON; již ne na odvody)

většina parametrů však zůstává dle podzimního nastavení: 

 • odměna pro doučující max. 250 Kč / 60 min. (45 min. doučování + 15 min. přípravy, tj. poměr 3 : 1) formou odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr zaměstnanců škol 
  • Dle stanoviska MŠMT doučování ve smyslu Národního plánu obnovy není standardní činností pedagogického pracovníka, která je obsahem druhu práce „učitel“ nebo „vychovatel“ jak ji definuje nařízení vlády č. 222/2010 Sb. V případě takto sjednaného druhu práce se jedná o činnost nad rámec, a proto lze také s doučujícími uzavírat dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr. Z důvodu právní jistoty příjemců podpory byla tato otázka konzultována s Ministerstvem práce a sociálních věcí, které potvrdilo gesci MŠMT ve vztahu k vymezení druhu práce pro povolání učitele a posouzení povahy doučování spadá do kompetence MŠMT. 
 • doučovat mohou nejen pedagogičtí pracovníci daných škol, ale i další odborníci z řad veřejnosti, studenti VŠ, popř. dobrovolníci 
 • zůstává flexibilita frekvence doučování pro jednotlivé žáky i velikost skupin pro skupinové doučování 
 • doporučená kritéria výběru žáků zůstávají 
 • metodická podpora zde na webu doucovani.edu.cz 
  • k aktualizaci ostatních sekcí portálu již došlo 

kompletní informace, kritéria a účel použití finančních prostředků pro školy zřizované krajem, obcí, nebo dobrovolným svazkem obcí byly uveřejněny v prosincovém vydání Věstníku MŠMT, ročník LXXVII, sešit 8 (ZDE). 

vykázání: 

 • každá škola je povinna prostřednictvím mimořádného sběru dat MŠMT vykázat způsob využití finančních prostředků 

finanční prostředky budou poskytnuty i v dalších dvou doučovacích obdobích

 • září–prosinec 2022 
 • leden–srpen 2023 

Máte dotazy?
Pusťte si záznam živé debaty 

V živě streamované debatě si Tomáš Machalík povídal

 • s Janem Mušutou – ředitelem odboru řízení regionálního školství, MŠMT
 • se Zuzanou Ramajzlovou – vedoucí oddělení rovného přístupu ke vzdělávání, MŠMT

Diváci mohli pokládat otázky do chatu. Co bylo možné, bylo rovnou v živém vysílání, zodpovězeno. Co sezodpovědět nestihlo, bylo zpětně zodpovězeno písemně (.pdf). 

Finančním zdrojem pro realizaci doučování
z Národního plánu obnovy jsou prostředky fondu
Evropské unie – Next Generation EU.