Vykázání jarního programu doučovaní realizovaného z Národního plánu obnovy
(realizace leden–srpen 2022)

Vykazování proběhne prostřednictvím mimořádného sběru dat MŠMT 9.–16. 11. 2022. (Posouvá se tak původní termín, kterým měly být dny 17.–31. 10. 2022.)

Vykazování bude probíhat v systému na odkazu https://sberdat.uiv.cz/login/ 

Níže je ke stažení pro informaci a možnost přípravy odpovědí přehled hlavních otázek, na které budou školy v tomto šetření odpovídat.

Za účelem usnadnění vykazování je níže ke stažení vzor formuláře k evidenci docházky („třídní kniha“) – NEJEDNÁ SE O POVINNÝ DOKUMENT! (Evidovat potřebné údaje lze různou formou, nikoliv povinně do tohoto dokumentu.)

  • Je vytvořen pro usnadnění evidence.
  • K požadavkům EU bude nutné sledovat oproti „podzimnímu“ doučování 2021 některé parametry navíc (např. pohlaví a věk žáků).
  • Školám může pomoci s výpočtem různých hodnot, které bude MŠMT v souhrnném vykazování požadovat (průměrný počet žáků, žákohodiny aj.).
  • Může být využit pro potřeby případné kontroly na místě.
  • Nejde o výkaz práce doučujícího, ale o evidenci doučování (tj. zaznamenávají se v něm doučovací hodiny, bez nepřímé práce doučujícího).

Školy si mohou vést evidenci podle svého uvážení a podle svých potřeb s tím, že u podpořených žáků budou muset být parametry jako je věk a pohlaví uvedeny – ale jen jako souhrnný počet.

Školy jsou dále povinny reportovat všechny propagační a komunikační aktivity (cíle komunikace s veřejností, oslovené cílové skupiny, přehled využitých komunikačních nástrojů a seznam uskutečněných aktivit propagace) – více viz informace k publicitě.