Vykázání „podzimního“ programu doučovaní realizovaného z Národního plánu obnovy
(realizace září–prosinec 2022)

Vykazování proběhne prostřednictvím mimořádného sběru dat MŠMT do 28. února 2023.

Vykazování bude probíhat v systému na odkazu https://sberdat.uiv.cz/login/.

Za účelem usnadnění vykazování je níže ke stažení vzor formuláře k evidenci docházky („třídní kniha“; stejný formulář jako pro „jarní“ fázi 2022) – NEJEDNÁ SE O POVINNÝ DOKUMENT! (Evidovat potřebné údaje lze různou formou, nikoliv povinně do tohoto dokumentu.)

  • Je vytvořen pro usnadnění evidence.
  • Školám může pomoci s výpočtem různých hodnot, které bude MŠMT v souhrnném vykazování požadovat (průměrný počet žáků, „žákohodiny“ aj.).
  • Může být využit pro potřeby případné kontroly na místě.
  • Nejde o výkaz práce doučujícího, ale o evidenci doučování (tzn. zaznamenávají se v něm doučovací hodiny, bez nepřímé práce doučujícího).

Školy si mohou vést evidenci podle svého uvážení a podle svých potřeb s tím, že u podpořených žáků budou muset být parametry jako je věk a pohlaví uvedeny – ale jen jako souhrnný počet.

Školy jsou dále povinny reportovat všechny propagační a komunikační aktivity (cíle komunikace s veřejností, oslovené cílové skupiny, přehled využitých komunikačních nástrojů a seznam uskutečněných aktivit propagace) – více viz informace k publicitě.