pro rodiče / for parents

informace, které je dobré sdílet s rodiči / information for parents bellow


Co je to Národní plán doučování?

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo Národní plán doučování, který pomůže zmírnit negativní dopady výluky prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19. Je primárně určen pro žáky ohrožené školním neúspěchem a v extrémním případě vypadnutím ze vzdělávání. U těchto žáků došlo k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání.

Týká se doučování i naší školy?

Plán podporuje všechny základní a střední školy a konzervatoře v České republice v realizaci individuálního i skupinového doučování žáků. Školy obdržely finanční prostředky podle předem daného koeficientu, který zohledňoval výsledky inspekční činnosti České školní inspekce, tedy dle potřeb a počtu ohrožených dětí. Podpora doučování probíhá v první fázi od 1. 9. do 31. 12. 2021, bude pokračovat i v letech 2022 a 2023.

Kdo bude moje dítě doučovat?
Doučování mohou vést například učitelé dané nebo sousední školy, asistenti pedagoga, studenti či učitelé v důchodu. Stejně tak mohou doučovat dobrovolníci z řad neziskových organizací, kteří působí ve vašem okolí. Ti se následně stávají zaměstnanci školy a mají nárok na odměnu ve výši maximálně 250 Kč/hod. Prostředky na jednoho žáka byly stanoveny v rozpětí 148–740 Kč, přičemž doučování by mělo probíhat zejména osobně a mělo by se zaměřovat na hlavní předměty. Pokud není z objektivních důvodů možné prostředky využít na doučování, může škola zorganizovat aktivity podporující osobnostní a sociální rozvoj žáků a jejich adaptaci po návratu do školy (skupinové aktivity, stmelovací programy, odborné přednášky).

Je doučování povinné?

Žáci jsou do doučování zařazováni z rozhodnutí školy, která využívá identifikátory (můžete je nalézt ZDE).Doučování není součástí povinné školní docházky a záleží především na domluvě s vaší školou. Doučování je velká příležitost, kterou by bylo škoda nevyužít, nikoli „strašák“. Je normální, že každý neumí hned všechno dokonale a není zapálený pro všechny předměty ve škole. Každý si může dovolit něčemu nerozumět, něco hned nepochopit a nevědět. Od toho jsou zde lidé, kteří pomáhají.

Pokud se zajímáte o doučování pro Vaše dítě v rámci tohoto programu, konzultujte prosím jeho případné zařazení s vedením školy, či příslušným třídním učitelem nebo učitelkou. Stejně tak, pokud se jedná o socializační či adaptační aktivity zaměřené na celostní rozvoj Vašeho dítěte.

pro rodiče


for parents

What is the National Tutoring Plan?

The Ministry of Education, Youth and Sports has therefore prepared a National Tutoring Plan to help mitigate the negative impact of the full-time teaching lockout due to the covid-19 pandemic. It is primarily designed for pupils at risk of school failure and, in extreme cases, dropping out of education. There has been a serious deterioration in their educational outcomes.

Does tutoring apply to our school?

The plan supports all primary, secondary schools and conservatories in the Czech Republic in the implementation of individual and group tutoring of pupils. Schools received funding according to a pre-determined coefficient that took into account the results of the Czech School Inspectorate's inspection activities. Support for tutoring runs in the first phase from 1 September to 31 December 2021 and will continue in 2022 and 2023.

Who is going to tutor my kid?

Tutoring can be led by teachers from the school or a neighbouring school, teaching assistants, students or retired teachers. Volunteers from non-profit organisations in your area can also tutor. (see the map HERE).
They then become employees of the school and are entitled to a maximum remuneration of CZK 250 per hour. The funds per pupil have been set at CZK 148–740, and the tutoring should take place mainly in person and should focus on core subjects. If, for objective reasons, it is not possible to use the funds for tutoring, the school can organise activities to support the personal and social development of pupils and their adaptation after returning to school (group activities, bonding programs, professional lectures).

Is tutoring compulsory?

Tutoring is not part of compulsory schooling and depends mainly on the arrangements with your school. Tutoring is a great opportunity that would be a shame not to take advantage of and not a scarecrow. It is normal that everyone cannot do everything perfectly right away and is not passionate about all subjects in school. Anyone can afford not to understand something, not to understand and not to know something right away. That is what the people who help are there for.