jak na to ve škole

doučování po organizační i legislativní stránce


Podcastová verze rozhovoru s Mgr. Janem Mušutou 

Otázky a odpovědi k doučování

Mgr. Jan Mušuta, ředitel Odboru řízení regionálního školství MŠMT, odpovídá na nejčastější dotazy ohledně realizace Národního plánu doučování ve školách.

 • Jak bude nastaveno financování?
 • Kdo a jak vybírá doučované žáky?
 • Kdo může doučovat?
 • Jaká bude odměna pro doučujícího?
 • ... a další

První zkušenosti z doučování

 • Sestřih živé online debaty v NPI ČR z 29. září 2021

 • účastníci online debaty:

  • Michal Černý, ředitel Odboru základního vzdělávání a mládeže MŠMT

  • Miloslav Janeček, ředitel Střední odborné školy Jarov

  • Zuzana Ramajzlová, vedoucí vzdělávacích služeb, Člověk v tísni, o. p. s.

  • Jana Servusová, učitelka a doučující ZŠ Chocerady

 • Byla zmíněna např. témata:
  • Identifikace žáků s potřebou doučování

  • Personální zabezpečení a role školy

  • Finanční zajištění doučování

  • Metodická podpora doučování

  • Spolupráce s rodiči

  • Plán do konce roku a jak to bude od ledna 2022


 • S pomocí níže uvedených kritérií lze snadno identifikovat žáky, pro které je program primárně určen – jsou ohroženi školním neúspěchem, zejména v důsledku pandemie.
 • Cílem programu je zajistit přednostní doučování těm žákům, kterým hrozí školní neúspěch či v extrémním případě vypadnutí ze vzdělávání.
 • U těchto žáků dochází k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání.
 • Sledován je nejen prospěch, ale také základní přehled v tématech, schopnost navázat na další očekávané znalosti.

Kdo potřebuje doučování?


Kdo může doučovat?

 • Organizační a personální zajištění doučování je v kompetenci ředitele školy.
 • S ohledem na skutečnost, že povaha doučování není školským zákonem definována, není definována ani minimální odborná kvalifikace.
 • Svou povahou se jedná o soubor činností, pro které je požadována odborná kvalifikace vychovatele školní družiny nebo školního klubu.
 • V případě, že ředitel školy nemůže zajistit doučování kvalifikovanými pedagogickými pracovníky (například z řad učitelů či asistentů pedagoga vlastní školy), může přijmout osoby nesplňující předpoklad odborné kvalifikace, například studenty vysokých škol, pracovníky neziskových organizací, skautské vedoucí.

 • Doučování ve smyslu Národního plánu doučování není standardní činností pedagogického pracovníka, která je obsahem druhu práce „učitel“ nebo „vychovatel“, jak ji definuje nařízení vlády.
 • Jedná se o činnost, která je nad rámec sjednaného druhu práce, proto je také s doučujícími uzavírána dohoda o pracích konaných mimo pracovní poměr, ve které je druh práce specifikován (vzory viz DPP a DPČ níže).
 • Jedná se sice o aktivitu obdobnou pedagogické intervenci, liší se ovšem účelem a rozsahem – není vázána pouze na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a slouží primárně pro doplnění vzdělávacích ztrát způsobených přerušením prezenční výuky.

Když doučují učitelé


Odměna za doučování

 • Pro poskytování doučování je podmínkou uzavření dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr s doučujícím.
 • Ten se stane pedagogickým pracovníkem školy, a pracovní doba se mu tak člení na dobu výkonu přímé pedagogické činnosti a na dobu s ní související (například příprava, hodnocení).
 • Poměr přímé pedagogické činnosti a přípravy je v tomto programu určen poměrem 45 minut přímé činnosti na 15 minut přípravy, tedy 3 : 1 ve prospěch přímého doučování žáka. Maximální částka je 250 Kč za hodinu.
 • Učitel musí plnit rozsah přímé pedagogické činnosti v týdenním režimu.
 • Bude-li zároveň zajišťovat doučování žáků, musí doučování v tomto programu vykázat zvlášť. Takto odděleně musí být doučování sledováno i v účetnictví školy.

 • Jak doučování podat žákům nezraňujícím způsobem?

 • Jak nastavit atmosféru ve škole, aby se doučování nestalo stigmatem, ale naopak novou příležitostí?

 • Jak komunikovat s rodiči a přesvědčit je o benefitech doučování pro jejich děti?

Jak komunikovat se žáky a rodiči?


Základní informace pro ředitele pohromadě

 • Pokyny z věstníku MŠMT

 • Osmero správné komunikace

 • Kritéria pro doučování

 • Vzory DPP a DPČ

 • Pravidla, kdo může doučovat